9. Sebastian Pinera, fostul presedinte al statului Chile - 2,4 miliarde $

Instructor tir suisse anti aging

instructor tir suisse anti aging href="http://dancewithmestudio.ro/6107-formula-anti-imbatranire-resveraderm.php">Formula anti-imbatranire resveraderm Aspirafliile celor care ar vrea sæ izoleze arta de lumea socialæ sînt asemænætoare cu cele ale porumbelului luiKant ce-øi imagina cæ, o datæ scæpat de forfla de frecare a aerului, ar putea zbura cu mult mai liber.

Dacæ istoriaultimilor cincizeci de ani ai artei ne învaflæ ceva, atunci cu siguranflæ cæ ea ne spune cæ o artæ detaøatæ delumea socialæ e liberæ sæ meargæ unde vrea, numai cæ nu are unde sæ meargæ. If we are to learn any lesson from the history of the pastfifty years of art, it is surely that an art unattached to the social world is free to go anywhere but that it has nowhere to go. Du présent, faisons table pleine! Paris 5—7, Cluj-NapocaTel.

Preluarea neautorizatæ, færæ acordul scris al editorului, a materialelor publicate în aceastæ revistæ constituieo încælcare a legii copyright-ului. AdornoÎn caracterul comercial al culturii piere diferenfla acesteia faflæ de viafla practicæ.

Aparenfla esteticæ devine o poleialætransmisæ de reclama fæcutæ mærfii, care o absoarbe; de altfel, momentul acela de autonomie, conceput de filosofiesub numele de aparenflæ esteticæ, se pierde. Pretutindeni se øterge granifla faflæ de realitatea empiricæ.

Terenul a fostpregætit de multæ vreme printr-o temeinicæ muncæ de pionierat. Începînd cu epoca industrialæ a apærut o artæ plinæde bune intenflii, care s-a asociat cu procesul de reificare, atribuind lumii desacralizate, prozaicului, chiar ocupafliilortrudnice, o poezie proprie, condimentatæ cu etosul muncii. Goebbels a impus apoi în mod totalitar acest romantismde oflel. De aceea au fost atît de apreciate în Germania scrieri ca În spatele plugului øi al menghinei 1 øi A trebuiøi a avea 2care erau recomandate tinerilor drept lecturi deosebit de sænætoase.

Ele se plaseazæ în zona rupturii fundamentalecu educaflia burghezæ. Faflæ de toate acestea existæ însæ dinfragedæ tinerefle reflinerea cæ nu ar trebui luate în serios.

Adelaide Hills Cycling Vlog

A te entuziasma pentru Schiller înseamnæ a-fli toci latimp colflii, iar compunerea înflæcæratæ despre Fecioara din Orléans promite promovarea siguræ øi neîntîrziatæ la Paøti. În asta rezidæ conivenfla dintre învæflætor øi elev, care îi leagæ strîns în ciuda tuturor conflictelor.

instructor tir suisse anti aging

Aøa-zisele glume aleprofesorilor øi fraternizærile la chefuri øi la ieøirile la bere amægesc mizeria subordonærii ierarhice øi demascæ egalitateape baza cæreia ierarhia se formeazæ.

Totuøi, mereu invocata lipsæ de experienflæ a tinerilor îi poate face sæ ia înserios idealul, care instructor tir suisse anti aging se impune în mod pragmatic: nu se øtie niciodatæ cu certitudine dacæ integrarea a avut loc destulde timpuriu øi de radical. Aici sar în ajutor cei ca Eyth øi Freytag.

Sub veømîntul întîmplærilor aventuroase, ei traficheazæprin contrabandæ utilitatea øi îøi conving cititorul cæ nu e nevoie sæ-øi sacrifice visul, chiar dacæ el devine inginer sauajutor de vînzætor — visul care în societatea de clasæ este înregimentat în lumea lucrurilor øi se adreseazæ imaginaflieiøi imaginii mecanicului de locomotivæ øi a cofetarului, chiar înainte ca literatura curat pentru adolescenfli sæ fie reværsatæpeste ei. Totul, pînæ øi ræzboiul, are propria sa poezie, chiar dacæ aceasta sereduce la lirica lui Eyth øi a poeflilor muncitori.

instructor tir suisse anti aging

Trecînd, mens sana in corpore sano, prin Flaggenlied 3aceasta a ajunsla expansiunea colonialæ øi la asociafliile de muncitori. Fotografiile cele mai stilizate cu avioane deasupra norilor, cu reflexii de luminæ pe rofli dinflate, chipul bræzdat de ridurial unui reprezentant bine ales al common folk imitæ acea perfidæ candoare care împodobeøte, ca o carte de aura tehnicii, masa de Cræciun a copilului liberal.

În cinema, mezalianflæ dintre roman øi fotografie, pseudopoezia devinetotalæ; ea devine atît de prezentæ în fiecare detaliu, încît nu mai trebuie sæ fie spusæ în cuvinte. Numai puterea carese aflæ astæzi în spatele poeziei cotidianului øi care se impune într-o etalare risipitoare øi viu coloratæ are capacitateade a le da adulflilor impresia instructor tir suisse anti aging træiesc o copilærie prelungitæ, care le este pregætitæ special pentru ca aceøtia sæ funcflionezecu mai multæ maturitate.

Fiecærui fragment de sobrietate emfaticæ i se cere un fior poetic. Fiorul træieøte din supremaflia tehniciica întreg — øi a capitalului care se aflæ în spatele acesteia — asupra fiecærui lucru individual.

Calaméo - Bucurestii de altadata, Volumul 1 - C. Bacalbasa

Aceasta este transcendenflaîn cultura de masæ. Secretul poetic al produsului, de a fi mai mult decît este, constæ în participarea sa la infinitul producfliei,iar respectul profund, impus de seriozitatea platæ, se potriveøte perfect în schema reclamei. Tocmai în accentul puspe simpla existenflæ, care trebuie sæ fie atît de mare øi de puternic încît nici o intenflie subiectivæ sæ nu poatæ ceva înaceastæ privinflæ — iar acest accent corespunde astæzi neputinflei artei în relaflia cu societatea instructor tir suisse anti aging, se ascunde transfigurarea,împotriva cæreia se agitæ seriozitatea.

Existenfla devine propria sa ideologie, prin scamatoria dedublærii salefidele. Astfel se flese pînza tehnologiei, mitul pozitivului. Dacæ însæ realul devine imagine, prin aceea cæ, în particularitateasa, el seamænæ cu întregul precum un automobil Ford cu toate celelalte din aceeaøi serie, atunciTHEODOR W. ADORNO s-a næscut la 11 septembrie ; este unul dintre cei mai influenfli filosofi ai secolului XX; a studiat filosofie, teoria muzicii øicomponisticæ, fiind unul dintre inifliatorii Øcolii de teorie criticæ de la Frankfurt.

Autor prolific, printre cele mai citate lucræri ale sale se numæræ Dialectica iluminismuluiîmpreunæ cu Max HorkheimerMinima MoraliaDialectica negativæ øi Teoria esteticæ Nu se mai ajunge la o conøtiinflæ instructor tir suisse anti aging plurivalentæ a imaginii. Orice lucrare a fanteziei, aøteptarea ca aceasta prin sine sæ strîngæ laolaltæ elementele disparate ale efectiv-realului[des Wirklichen] în adeværul lor e respinsæ ca pretenflie exageratæ.

Fantezia este înlocuitæ cu controlul minuflios øiautomat pînæ øi a celei mai mærunte imagini, pentru a urmæri dacæ aceasta este reproducerea exactæ, competentæøi fiabilæ a fragmentului de realitate corespunzætor. Din aparenfla esteticæ a ræmas numai aparenfla goalæ, abstractæ,a unei diferenfle dintre culturæ øi practicæ, asemænætoare cu diviziunea muncii între diferitele departamente ale producfliei.

Putinfla conøtiinflei estetice a imaginii în receptarea operei de artæ e discutabilæ dintotdeauna. Ea era legatæ deprivilegiul educafliei øi de timpul liber øi fline în puritatea ei mai degrabæ de conceptul filosofic de artæ decît de destinulsocial al operei de artæ øi de condifliile sociale ale producfliei acesteia.

Interesul predominant pentru aspectulmaterial al operelor, un simptom persistent pentru eøecul civilizafliei burgheze, trædeazæ în acelaøi timp ceva din neadeværulautonomiei estetice înseøi: ideologia ræmîne asociatæ cu generalitatea ei, atîta vreme cît în domeniul esteticfoamea dupæ material se propagæ mai departe.

Dacæ însæ operele de artæ sînt apercepute numai din cînd în cînd caopere, e pentru cæ arta de masæ a preluat ca premisæ în producerea ei nonraportul cu arta al maselor, întreflinut,orb la viaflæ, de cætre societate, nonraport din care ea træieøte øi pe care îl reproduce în mod planificat.

Dados do documento

Opera deartæ devine propria sa materie, iar forma — o tehnicæ a reproducerii øi prezentærii sale, în fapt o tehnicæ de ræspîndirea ceva real [eines Realen]. Povestea lui Orson Welles cu invazia de peMarte a fost un test prin care spiritul pozitivist øi-a mæsurat întinderea propriului domeniu de influenflæ øi care a arætatcæ topirea graniflelor dintre imagine øi realitate a ajuns o boalæ colectivæ; cæ reducerea operei de instructor tir suisse anti aging la rafliuneaempiricæ este pregætitæ în orice clipæ sæ se transforme în nebunie, la care fanii instructor tir suisse anti aging pe jumætate atunci cînd îitrimit actorului care îl interpreteazæ pe Lone Ranger pantaloni de cowboy, iar calului sæu o instructor tir suisse anti aging.

Fuziunea reuøitæ dintreveghe øi vis admite totuøi o anumitæ toleranflæ faflæ de idealuri. Acestea sînt acceptate ca dat istoric printre altele,iar faima pe care o datoreazæ opozifliei lor faflæ de viaflæ devine un mijloc de a le revendica drept elemente veridice,de succes, ale realului subzistent. Un mare poet e la fel de bun ca un mare inventator sau ca un cercetaø talentatdoar atîta vreme cît însemnætatea operelor sale ne scuteøte de obligaflia de a le citi.

Prin lichidarea opozifliei sale faflæ de realitatea empiricæ, arta capætæ un caracter parazitar. În mæsura în care devineea însæøi realitate, avînd a o înlocui pe aceea din afaræ, arta începe sæ se raporteze din ce în ce mai mult la culturæca la propriul sæu conflinut. Cuprinderea monopolistæ a culturii, care interzice tot ce nu poate fi cuprins, se raporteazæcu necesitate la ceea ce a fost deja produs odinioaræ øi încurajeazæ autoreflectarea.

  • Descarcă revista în format PDF - idea
  • Read the publication G.
  • Masti pt fata cu miere

De aici vine contradicflia palpabilæ,øi totuøi de neînlæturat între etalaj, inventivitate tehnicæ, modalitæfli atestate de a proceda, pe de o parte øi, pede alta, conflinuturile individualiste demodate, culturalizate, declinante, aøa cum se reflectæ ea în standardizarea individualului. Operele de artæ burgheze, pe care cultura de masæ le eliminæ din circuit datoritæ lipsei lor de fidelitatefaflæ de factual, øi-au deflinut, tocmai în rigoarea imanenflei lor formale, altundeva decît de-a dreptul în sine îndestularea:doctrina lui Kant despre sublim exprimæ acest lucru cu cea mai mare insistenflæ.

Full text of "Dictionarul contimporanilor"

Cultura de masæ, atît de fidelæfaflæ de factual, absoarbe conflinutul de adevær øi se epuizeazæ în material, dar singurul material de care mai dispuneeste ea însæøi. De aici rezultæ toate filmele despre cariere øi filmele muzicale, precum øi biografiile artiøtilor. Autoreflectareaa fost promovatæ prin tehnica filmului sonor, care a introdus melodia ce însofleøte acfliunea de o manieræfactualæ, transformînd cîntæreflii în eroi care îøi pierd vocea øi øi-o regæsesc dupæ aceea. Însæ adeværatul motiv pentruexistenfla autoreflectærii este cæ azi realitatea în aspectele ei instructor tir suisse anti aging se sustrage prezentærii în imagini estetice.

Monopolul ia arta peste picior. Individuarea sensibilæ a operei, la care cultura de masæ nu poate renunfla, tocmai pentrua-øi putea îndeplini în mod profitabil funcflia complementaræ în societatea standardizatæ, contrazice caracterul abstractøi monotonia la care s-a atrofiat lumea.

Chiar øi atunci cînd un film înfæfliøeazæ doar un destin individual, fie øidintr-un instructor tir suisse anti aging de vedere cît se poate de critic, el se aflæ deja sub influenfla ideologiei.

Cazul prezentat ca unul caremeritæ încæ a fi povestit devine Acordul Schengen anti-îmbătrânire elvețian subterfugiu disperat pentru lumea care produce acest ceva ce meritæ povestit, învreme ce adeværata disperare se exprimæ tæcut în aceea cæ nu mai e nimic de povestit øi cæ ea nu poate fi decît recunoscutæ. Probabil cæ gestica povestitorului a tins întotdeauna spre apologie; în orice caz, ea a devenit astæzi întru totulapologeticæ.

Pînæ øi un regizor cu pæreri radicale, care doreøte sæ expunæ procese economice importante, cum estefuziunea a douæ concerne industriale, nu poate face asta decît prezentînd oamenii importanfli în birou, la masa deøedinfle sau în vilele lor.

Chiar dacæ în acest fel i-ar demasca drept niøte bestii, bestialitatea lor ar ræmîne încæ sancflionatæca fiind cea a unor indivizi øi ar degreva tendenflial bestialitatea sistemului, ai cærui ajutori de gîde sînt. Dacæ însæar întrerupe, într-un stil foarte modern, biografia prin montaj, care pune în contrast bilanflurile contabile îngrijoræ- arhivare ale oflelæriei cu puterea øi mærimea instalafliilor acesteia øi le-ar confrunta pe amîndouæ cu directorul general înpersoanæ, filmul nu numai cæ ar ræmîne plicticos øi de neînfleles pentru spectatori, ci s-ar øi transforma într-un ornamentdecorativ din cauza psihologiei sale arbitrare.

Concurs de eseuri: "Țara mea, lumea noastră în " Termen limită: eseurile trebuie prezentate până la data de 15 martiemiezul nopții ora locală. Cu ocazia alegerilor europene dinDialogue of Civilizations Research Institute DOC invită studenții și tinerii să reflecteze asupra viitorului Europei participând la concursul de eseuri cu tema "Țara mea, lumea noastră în ". Aceștia vor avea șansa de a câștiga o bursă de școală de vară. Concursul reprezintă o oportunitate pentru participanți de a-și împărtăși opinia privind modul în care văd ei viitorul țării lor și al Europei. Cum candidezi Participanții trebuie să prezinte un eseu despre viitorul Europei.

Magnatul ar deveni în cele din urmæ un Ziegfeld 5 negativ pentruspectatorii de formaflie sociologicæ. Neliniøtea faflæ de starea proastæ a lucrurilor incitæ la reformæ øi la o societatecare e atît de binevoitoare încît îøi planificæ propria criticæ: ghost town-ul de ieri înseamnæ full employment-ul de mîine. Nu trebuie introduse chiar nici un fel de ideologii.

Enviado por

De cînd presiunea ce vine de sus nu mai tolereazæ tensiunea dintreindividual øi general, individualul nu mai poate exprima generalul, iar arta devine o formæ de justificare, sau celpuflin o modalitate organizatoricæ astfel încît sæ fie eliminafli timpii inutili de aøteptare. Asta nu înseamnæ cæ arta ar trebuisæ-øi caute adeværul doar în prezentarea raporturilor de producflie: probabil cæ aøa ceva îi e cu neputinflæ.

Pretenflia este redirecflionatæapoi spre conflictele din sfera consumului, cæruia îi aparfline astæzi din punct de vedere social întregul domeniual psihologiei. Conflictul, localizat odatæ în nesemnificativ, apare acum de la sine ca un lux: ghinionul de bon ton [fashionable]îøi este propria sa consolare. Autoreflectarea culturii aduce cu ea nivelarea. Fiecare produs se raporteazæ la lucruri deja preformate øi este supusîncæ o datæ mecanismului ajustærii, spre care totul tinde oricum, în pofida intereselor sale.

Orice produs instructor tir suisse anti aging vreasæ aibæ trecere trebuie întotdeauna sæ fie deja verificat, manipulat, aprobat de sute de mii de oameni, pentru ca abiaaøa cineva sæ-l gæseascæ pe placul sæu. În micul local de noapte sînt montate boxe, care amplificæ instructor tir suisse anti aging pînæ la insuportabil;totul trebuie sæ sune ca la radio, precum un ecou al marii culturi de masæ.

Saxofonul se aflæ într-o armonieprestabilitæ cu sunetul de canned music, expresia individualæ øi standardizarea mecanicæ potrivindu-se una cu cealaltæ,aøa cum se întîmplæ în principiu cu reproducerea mecanicæ; digest-ul a devenit o marcæ preferatæ a distribuflieide literaturæ, iar filmul de nivel mediu îøi face reclamæ prin asemænarea cu un model de succes, în loc sæ o ascundæ.

Toatæ cultura de masæ e în principiu adaptare. Totuøi, aceastæ însuøire adaptativæ, filtrul monopolului care o protejeazæde toate influenflele externe care nu fac parte din schema reificatæ, constituie în acelaøi timp ajustarea la consumatori. Caracterul predigerat al produsului se impune, se justificæ øi se stabilizeazæ, prin faptul cæ în fiecare clipæ se raporteazæla cei care nu pot înghifli altceva decît lucruri predigerate. Este baby food: autoreflectarea permanentæ se bazeazæpe infantila compulsie repetitivæ a nevoilor pe care ea însæøi le creeazæ.

  • Cuvinte cheie | dancewithmestudio.ro - Site-ul de stiri al TVR
  • Cei mai bogati 10 sefi de stat din lume
  • Îngrijire anti-îmbătrânire a pielii femei de culoare

Aceasta este refleta dupæ care sînt tratatebunurile culturale tradiflionale. Din ele nu ræmîn decît materiile cele mai crude ale istoriei politice øi instructor tir suisse anti aging øi strælucireanumelor mari, cu care elitele de astæzi se simt în solidaritate necondiflionatæ. De aceea, prin cultivarea neîncetatæa spiritului ieftin, divertismentul este valorizat atît de mult, încît degenereazæ în exerciflii obligatorii de luare lacunoøtinflæ despre valorile culturale.

În cazul romanelor de criticæ socialæ, care trec prinmaøinæria best-seller-urilor, nu mai øtii exact care din atrocitæflile descrise flintesc la critica societæflii øi care sînt destinateamuzamentului acelora care nu au circul aøteptat la dispoziflie.

Francais Roumain | PDF

Ølagærele lui Gershwin øi-au preluat refletele armonice de la aceste surse øi sînt recunoscute dreptmare artæ pentru cæ au împæcat muzica pentru mase øi muzica pretenflioasæ. Nu mai existæ kitsch sau modernismintransigent. Reclama a înghiflit suprarealismul, iar campionii lui øi-au dat binecuvîntarea pentru comercializarea propriiloratentate în numele disputei culturale radicale.

instructor tir suisse anti aging

Nici kitschul nu o duce mai bine: ura împotriva kitschului adevenit un element constitutiv al sæu. Sentimentalismul este despuiat de caracterul sæu neverosimil, de utopia sa emoflionantæ,dar neputincioasæ, care reuøea pentru o clipæ sæ-i înmoaie pe cei duri øi pe conducætorii lor încæ øi mai duri.

La clasicii transpuøi pe muzicæ de jazz se adaugæ actriflele de grande passion,dezbræcate sau prezentate în situaflii aiuritoare, care nu mai sînt martore ale pasiunii, ci sînt înjosite împreunæcu aceasta: obiønuita imprudenflæ trebuie sæ participe la distracflia generalæ. Astfel de exhibiflii nu schimbæ desigur nimicnici din acceptabilitatea, nici din respectabilitatea obiectului luat peste picior. Cu instructor tir suisse anti aging simfl al ordinii asemænætor uneigospodine dominatoare, se vegheazæ pentru ca armonia realistæ dintre imagine øi obiect sæ ræmînæ neatinsæ, reziduudin secolul al XIX-lea, care e cu atît mai respectat cu cît módele øi frizurile din trecut devin mai mult un obiect debatjocuræ.

Tradiflia este acel realism comod de mîna a doua al apropierii dintre oameni, aøa cum l-au prezentat odinioaræfoiletoanele instructor tir suisse anti aging cum l-au exploatat eseiøtii, de la Sainte-Beuve pînæ la Herbert Eulenberg.

instructor tir suisse anti aging

Empatia cu obiectul ne conciliazæ nu numai cu acesta, instructor tir suisse anti aging øi totul cu toate. Nimeni nu trebuiesæ se creadæ mai bun decît alflii. Propria mediocritate îi este prezentatæ spectatorului ca merit: într-o bunæ zi, acestaar putea fi premiat drept Mr.

Average Customer. Nici chiar cei mai în vîrstæ cetæfleni nu sînt respinøi de modernismulculturii de masæ øi de factura ei: se înghesuie în cinematografe, aøa cum citesc romanele lui Werfel. Ceea ce a7 8întreprins pe cont propriu David Friedrich Strauss, cel care scria deja despre Isus la fel ca Emil Ludwig øi pe care l-adus la disperare atacul lui Nietzsche, deøi încasa astfel, la rîndul lui, propria sa lovituræ de pumn, se realizeazæ astæzide sus în jos færæ nici un fel de risc øi în mod irezistibil.

Nu mai existæ nici o idee care, prin recursul la destinul sau lapsihologia celui care a avut-o, sæ nu poatæ fi pusæ la unison cu acestea, aøa încît pînæ øi ultimul medic se poate amuzade asemænarea sofliei sale isterice cu regina Elisabeta a Angliei øi de cea a colegilor sæi invidioøi cu colegii lui Paul Ehrlich.

Nu numai cæ milioanelor de oameni luafli în brafle le sînt distribuite valorile aristocratice spælæcite, ci ele sînt øi traduseîn acelaøi timp în termeni egalitari, jargon bolborosit al comunicærii færæ margini. Nobleflea sufleteascæ øi fraternitateasînt topite laolaltæ ca sloganuri pentru plebe. Orice produs individual este nivelat în el însuøi.

instructor tir suisse anti aging

Nu mai existæ conflicte veritabile. Ele sînt complet înlocuite prin øocuriøi senzaflii, intervin oarecum din exterior, ræmîn de cele instructor tir suisse anti aging multe ori færæ consecinfle øi se integreazæ de fiecaredatæ în mersul controlat al lucrurilor.

Produsele sînt structurate în episoade, aventuri, nu în acte. Structura funniesurilorse regæseøte în Woman Serials øi într-o formæ mai cizelatæ în filmele de clasæ A. Totul se bazeazæ pe slaba memoriea consumatorului: nimeni nu este considerat capabil sæ îøi aminteascæ ceva, sæ se concentreze la altceva decîtla ceea ce i se oferæ pe moment. El este limitat astfel la prezentul abstract. Însæ cu cît mai obtuz trebuie clipa sæ garantezepentru ea însæøi, cu atît mai puflin are ea voie sæ prezinte nefericire.

Klotho anti-imbatranire trebuie sæ fie atît de incapabilîncît sæ nu suporte confruntarea cu suferinfla øi, deopotrivæ, sæ n-o poatæ gîndi. În happy end, mai importantæ decîttransparenfla instructor tir suisse anti aging este previzibilitatea deznodæmîntului oricærei tensiuni; caracterul sæu aparent dezvæluie ritualulîncheierii.

Fiecare fragment al culturii de masæ este, potrivit structurii sale, lipsit de istorie, aøa cum øi-l doreøtelumea organizatæ de mîine. Varieteul, pe a cærui tehnicæ se instructor tir suisse anti aging la origine ambele forme caracteristice ale culturiide masæ, filmul øi jazzul, a furnizat modelul pentru cultura de masæ.

Nu degeaba a fost el elogiat cîndva de autoriiavangardiøti care obiønuiau sæ critice opera de artæ liberal burghezæ — caracterizatæ de ideea conflictului. Ceea ceface din varieteu aøa ceva, ce i se impune unui copil care vede pentru prima instructor tir suisse anti aging un spectacol de varieteu, este cæse întîmplæ ceva øi în acelaøi timp nimic. Orice act de varieteu, mai ales cel al performerului excentric øi al jonglerului,este de fapt o aøteptare. Ulterior se dovedeøte cæ aøteptarea sæ se petreacæ ceva, aøa cum intervine ea atîta timpcît jonglerul lasæ mingile sæ joace, era chiar lucrul aøteptat.

Întotdeauna aplauzele se pornesc cu o secundæ mai tîrziu,atunci cînd spectatorul îøi dæ seama cæ ceea ce el considera o pregætire este deja evenimentul, el gæsindu-se astfeloarecum înøelat. În aceastæ înøelætorie în privinfla ordinii temporale, în aceastæ zæbavæ întreflinutæ a clipei constætrucul varieteului, la fel cum øi evenimentul, o datæ destituit, tinde mereu sæ adopte caracterul unui tablou; pe deasupratæcerii muzicii, a ræpæitului de tobæ — simbolica suspendare a curgerii.

Astfel, spectatorul care întîrzie nu poateajunge niciodatæ prea tîrziu: el prinde acfliunea din mers — la începuturile sale, øi cinematograful de bîlci, în care seintra la întîmplare, era organizat la fel, în timp ce filmul modern se respectæ prea mult pentru asta, dar este totuøiîmpins de fiecare datæ — øi tocmai în performanflele sale cele mai decente — cu o necesitate tehnicæ în aceastæ direcflie.

Farsa îi este jucatæ însæ timpului, øi nu în primul rînd spectatorului. Varieteul era astfel deja repetarea incantatorie aprocedeului industrial, în care identicul invariabil îøi succedæ sieøi — alegorie a capitalismului dezvoltat demonstrîndu-icaracterul subaltern prin aceea cæ ea îøi apropiazæ necesitatea lui ca libertate a jocului. Paradoxul cæ, în definitiv,încæ mai existæ ceva ca istoria într-o epocæ puternic industrializatæ, în vreme ce arhetipurile sale — primul coø de fum,primul joben — sugerau deja ideea unui decret tehnic asupra timpului, o încremenire a ceva în istorie — suprarealismulse hræneøte din desuetudinea anistoricului, care se prezintæ pe sine ca desuet, de parcæ ar fi fost nimicit printrocatastrofæ —, acest paradox este særbætorit de varieteu.

Actul, acfliunea devine masca de fata cu zat de cafea si lapte pentru repetiflia mecanicæ. Aøa se debaraseazæ el de istoricitatea sa futilæ.